CIEKA GEOTURYSTYCZNA
DAWNA KOPALNIA BABINA
Polish (Poland)Deutsch (Germany)
Pfadinformationen

cieka geologiczna, do zwiedzania ktrej Pastwa zachcamy, pooona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji wgli brunatnych oraz iw ceramicznych, ktra na skal przemysow prowadzona bya tutaj w latach 1920-1973. Znajduje si ona, w bezporednim ssiedztwie miasta knicy, w poudniowej czci morenowej struktury geologicznej nazywanej ukiem Muakowa, ktra kontynuuje si po stronie niemieckiej. Caa struktura uku Muakowa znajduje si w granicach transgranicznego polsko-niemieckiego Geoparku uk Muakowa, a jego polska cz jest ponadto objta prawn form ochrony przyrody w formie ? Parku Krajobrazowego uk Muakowa.

Przejcie tras cieki, o okoo 5 kilometrowej dugoci, umoliwia zapoznanie si w bezpieczny i wygodny sposb, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego, ktry powsta w efekcie wieloetapowych przemian. Pocztkowo, zwiedzany obszar, by miejscem silnej degradacji rodowiska naturalnego, wywoanej przemysem wydobywczym. Nieodwracalne jego przeksztacenia zwizane byy gwnie ze zmianami uksztatowania terenu oraz warunkw geochemizmu gleb, ska, wd podziemnych i powierzchniowych. Najbardziej widocznym tego przejawem jest powstanie, w miejscach wyrobisk odkrywkowych i obnie terenu nad wyrobiskami podziemnymi, licznych zbiornikw wodnych, ktre w regionie muakowskim tworz specyficzne pojezierze antropogeniczne. Nastpnie, w efekcie kosztownych i pracochonnych prac rekultywacyjnych, przeprowadzonych po zakoczeniu robt grniczych, udao si czciowo zminimalizowa szkody w rodowisku naturalnym. Rekultywacja polegaa gwnie na zagodzeniu uksztatowania skarp wyrobisk i had, wykonaniu zabiegw przywracajcych pierwotne warunki powstawania gleb oraz wprowadzeniu nowych nasadze rolinnych. Po jej zakoczeniu, teren ulega procesom naturalnej renaturyzacji, regulowanej czciowo zabiegami rekultywacyjnymi. Doprowadzio to midzy innymi, do szybkiego rozwoju nowej szaty rolinnej. Procesy naturalnych przemian rodowiskowych trwaj do chwili obecnej. Bardziej wnikliwe ich poznanie wymaga informacji o stylu oglnej budowy geologicznej regionu oraz historii rozwoju grnictwa wgla brunatnego i kopalin towarzyszcych.

Mamy nadziej, e uatwi to Pastwu lektura niniejszego folderu, jak rwnie objanie znajdujcych si na mapie geoturystycznej oraz na tablicach informacyjnych rozmieszczonych wzdu trasy cieki.

FOLDER INFORMACYJNY 2014